Regulamin

Warunki zakupu dla aukcji internetowych Galerii PoloniaArt..

Polonia Art.  może w każdej chwili zmienić warunki zakupu. Składając ofertę, kupujący  akceptuje obecne warunki zakupu, które pojawiają się na stronie  Polonia Art. Warunki zakupu obowiązują zarówno właścicieli firm, jak i konsumentów.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta
Ceny podane  są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

PRZED AUKCJĄ
1 Rejestracja jako licytant

1.1 Przed złożeniem oferty na aukcjach internetowych organizowanych przez Galeria Polonia Art.  oferent musi zarejestrować się na stronie Polonia Art.  W związku z rejestracją oferent musi podać dane kontaktowe Oferent jest zobowiązany do upewnienia się, że informacje te są zawsze aktualne.
2 Opis przedmiotów

2.1 Przedmioty wystawione na aukcję są prezentowane ze zdjęciami i opisami Polonia Art.
2.2 Przedmioty wystawione na aukcję mają wiek i charakter, co często oznacza, że ​​są w stanie zużycia, naprawy lub uszkodzenia. Opis stanu przedmiotu na Polonia Art został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą Polonia Art.

2.3Na stronie internetowe www.polonia-ar.pl prezentowane są zdjęcia cyfrowe możliwych do nabycia dzieł sztuki. Polonia Art stara się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę dzieł Polonia Art nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy zdjęciem, a oryginałem.
PODCZAS AUKCJI
3 Licytowanie
3.1 Zanim licytacja zostanie złożona na aukcji online, oferent musi zarejestrować swoje dane .
3.2 Walutą używaną podczas aukcji jest PLN
3.3 Cena młotkowa odnosi się zarówno do zakończenia rundy aukcyjnej dla przedmiotu, jak i do ceny (kwoty licytacji), za którą przedmiot jest sprzedany.

PO AUKCJI                                                                                                                                                                              4 Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny wystawia faktury VAT marża.

4.1 W przypadku wybranych obiektów do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu „droit de suite”. Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.

 

4.2 Za sprzedaż uważa się za dokonaną dopiero z chwilą wpłacenia przez Nabywcę pełnej ceny.

4.3 Wydanie obiektu nabywcy może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez niego prawa własności. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę w momencie zapłaty całej ceny.

4.4 Zerwanie przez Nabywcę umowy kupna, zawartej z chwilą zakończenia licytacji i wskazania Nabywcy, upoważnia Dom Aukcyjny do dochodzenia zwrotu poniesionych z tego powodu kosztów, strat i utraconych zysków z zastosowaniem wszelkich dostępnych form prawnych.

5 Płatność

5.1Po licytacji, następuje uregulowanie należności i odbioru kupionego obiektu. Całkowity koszt transakcji to cena wylicytowana powiększona o opłatę aukcyjną. Płatności można dokonać w ciągu 10 dni od aukcji za pomocą wpłaty gotówkowej lub za pomocą przelewu bankowego, W przypadku nie dokonania wpłaty po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Po zaksięgowaniu wpłaty obiekt należy odebrać w okresie 30 dni osobiście lub ustalając szczegóły transportu pod numerem   505 830 599.

6 Odbiór i odbiór
6.1 Tytuł zakupionego przedmiotu przechodzi na kupującego, gdy została zapłacona pełna cena zakupu i dopiero wtedy może nastąpić pobranie przedmiotu.
6.2 W związku z odbiorem zakupionego przedmiotu, Polonia Art zastrzega sobie prawo do zażądania zadowalającej dokumentacji, że osoba, która chce odebrać przedmiot, jest albo kupującym osobiście, albo upoważniona przez kupującego do odbioru przedmiotu w jego imieniu. .
7 Wysyłka
7.1 Jeśli kupujący nie jest w stanie odebrać zakupionych przedmiotów Polonia Art oferuje pakowanie i organizowanie dostawy pocztą lub kurierem  na ryzyko i koszt kupującego.

8 Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Polonia Art. z siedzibą w Katowicach 40-035 przy ul. Kochanowskiego18. Składając podpis pod niniejszymi Warunkami wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (zwanej: „Ustawą”), w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia sprzedaży Obiektu i spełnienia zobowiązań wynikających z Warunków Przyjęcia Obiektu i z Warunków Sprzedaży Aukcyjnej. Aby zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczyć Państwu usługi polegające na ułatwieniu dostarczania lub nabywania obiektów oraz aby powiadamiać Państwa o nadchodzących aukcjach, wydarzeniach i oferowanych usługach. Przysługuje Państwu, na podstawie art. 24 ust.1 pkt 3 Ustawy, prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Zgoda powyższa może zostać przez Państwa odwołana w każdym czasie w formie pisemnego oświadczenia złożonego w Polonia Art.

10 Skargi, rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo.

Facebook